EU projekt PROW

UE_LOGO                                                                         PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Firma Drobiarska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wyposażenie zakładu w nowoczesne urządzenia chłodnicze” wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zakres inwestycji związany jest z m.in. :

  • wymianą systemu chłodzenia na glikolowo-amoniakalny
  • zakupem maszyn i urządzeń związanych z produkcją: w tym regałów do mroźni oraz kalibrownicy
  • montażem instalacji fotowoltaicznej

Całość inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie nowych układów chłodzących, przedsiębiorstwo zmniejszy koszty chłodzenia ponadto inwestycja przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym poprzez wykorzystanie OZE w zakładzie.